VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Passive og deponente former | A verbo-bøyning deponente verb

Deponente verb

1. Deponente verb er verb med passiv form , men aktiv betydning. Deponente verb kan ikke brukes i passiv betydning.

amplexor å omfavne:
servi dominum amplexantur slavene omfavner herren
amice, me amplexare venn, omfavn meg!
amici, inter vos amplexamini venner, omfavn hverandre!
amici inter se amplexentur la venner omfavne hverandre
volo te amplexari jeg vil omfavne deg

2. Slik er oppslagsformen av et deponent verb:

amplexor 1 DEP å omfavne

3. Også perfektum partisipp av deponent verb har aktiv betydning:

amplexatus,a,um "havende omfavnet," ikke omfavnet.
(jfr. engelsk: having embraced)

filia patrem amplexata abit "datteren havende omfavnet faren går" / når hun har omfavnet faren går datteren.
amicos amplexati abiimus "havende omfavnet vennene gikk vi" / da vi hadde omfavnet vennene våre, gikk vi.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no