Hvordan bruke systemet

   

Plagiering og fusk

 
Lær deg korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger
Kompendium: [ pdf ] [ rtf ]

Integrert system for opplæring, testing og trening i riktig sitat- og kildebruk er et prosjekt ved Det humanistiske fakultet (HF). Prosjektet ble tildelt prosjektmidler for 2004 fra Fleksibel læring.

Fakultetets integrerte system for opplæring, testing og trening i riktig sitat- og kildebruk vil være en viktig faktor for å oppnå Kvalitetsreformens mål om studentaktive læringsformer, studentoppfølging og alternative vurderingsformer. De nye evalueringsformene som følger av Kvalitetsreformens krav om tettere oppfølging av hver enkelt student, fordrer at studentene leverer inn skriftlige arbeider underveis i studiene. Det vil i neste omgang føre til økt behov for kunnskap om skriveteknikk og sitat- og kildebruk.

Prosjektets mål er å gjøre studentene til bedre oppgaveskrivere. At studentene på et tidlig stadium får kompetanse i sitat- og kildebruk, medfører bedret skriveteknikk. Med prosjektet har fakultetet ønsket å utvikle et nettbasert skrivekurs som skal gi studentene kunnskap i skriveteknikk og sitat- og kildebruk, samt at studentene selv skal kunne teste egen forståelse for dette.

Systemet vil blant annet bestå av interaktive øvelser i forbindelse med litteraturlister og sitering, og eksempler på ulike stiler benyttet i ulike sammenhenger. Studentene presenteres for tre ulike stiler: MLA, Chicago og Harvard. MLA og Harvard bruker parentesreferanser i teksten, mens Chicago bruker fotnoter. Årsaken til at disse stilene er valgt, er at de benyttes blant annet innenfor humaniora. Men det er ikke slik at studentene nødvendigvis må benytte en av de oppgitte stilene. Det finnes mange ulike stiler og ulike anbefalinger, og ikke minst ulike fagtradisjoner. Hvilken stil studentene til enhver tid skal benytte, må avklares med de ansvarlige for hvert emne eller fag studentene studerer.

Nettstedet er tenkt å fungere som et oppslagsverk og et sted hvor studentene kan øve seg på korrekt henvisning.

For å gjøre det enklere for studentene å benytte systemet som et oppslagsverk er det forfattet et utskriftsvennlig kompendium. Lenken finnes øverst til høyre på hver av sidene.

Systemet ble lansert i august 2005 og ble siste gang revidert i mars 2007. Revideringer gjøres for å skape et korrekt som mulig system. Alle revideringer vil nøye merkes med dato for revidering slik at brukerne tydelig vil se hva som er revidert. Redaksjonen tar gjerne imot tilbakemeldinger vedrørende uklarheter el. feil. Send melding til: sitatgruppa@hf.uio.no


A model of the first electric light bulb invented in 1879 by T.A.Edison.
Original Caption by Science Service ©Westinghouse

Utviklet av :
Anne Helness
José María Izquierdo
Anne Løken
Marius Wiltil


Digitale ressurser i forbindelse med oppgaveskriving
Litteratur om ulike stiler