Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Jugglery With Words. Storbritannias og Tysklands politiske og diplomatiske reaksjoner på den svensk-norske unionskrisen i 1905.

Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, høsten 2004

Oppgaven tar sikte på å redegjøre for Storbritannias og Tysklands toppolitiske reaksjoner på unionsoppløsningen i 1905. Ingen av de to stormaktene hadde engasjert seg sterkt i den skandinaviske konflikten før 1905, men da unionen var i ferd med å bryte sammen, var de nødt til å ta stilling til problemet. De to stormaktenes representanter observerte både den interne striden mellom Norge og Sverige og begge lands frierier til Storbritannia, særlig de norske. De tyske sendebudene var mer distansert i forhold til begivenhetene, mens det britiske sendebud var langt mer aktivt. Begge stormaktenes sendebud hadde god oversikt over unionskrisen, og de var avgjørende for at verken Storbritannia eller Tyskland lot seg trekke inn i den interne striden, på tross av både norske og svenske diplomaters ivrige forsøk på å involvere dem. Imidlertid fikk begge stormaktene problemer med sine respektive monarker, som involverte seg i litt for stor grad. Begge monarkene var engasjert i tronfølgerspørsmålet, og begge brukte hverandre og faren for republikk, eventuelt republikkliknende monarki, som begrunnelse for sitt engasjement. De to monarkenes engasjement fikk likevel ingen direkte konsekvenser for de to stormaktenes Skandinavia-politikk, og det ble de to utenriksdepartementenes moderate politikk som ble retningsgivende for stormaktenes holdning.

Les hele oppgaven

Last ned Acrobat Reader